Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

23/09/2021
(BNP) – Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 303/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

 

Theo đó, Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu như sau:

Những nội dung chính điều chỉnh quy hoạch: Cụ thể hóa Văn bản số 3473/UBND-XDCB ngày 05/10/2017 (đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Thông báo Kết luận số 131-KL/TU ngày 31/8/2017) về chức năng của tòa nhà là: Xây dựng khách sạn kết hợp căn hộ chung cư để bán cao 19 tầng (tỷ lệ khu khách sạn chiếm 50%; bố trí tối thiểu 01 tầng hầm làm chỗ đỗ xe). Điều chỉnh quy mô dân số tăng từ 400 người đến khoảng 440 người, trong đó dân số cố định tăng từ 70 lên 340 người; dân số lưu trú (khách sạn) giảm từ 330 xuống khoảng 100 người. Tổ chức quy hoạch lại không gian kiến trúc cảnh quan các chức năng và hệ thống giao thông nội bộ trong dự án theo hướng hợp lý hơn; rà soát lại đất xây dựng các công trình công cộng, cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật khác để bố trí đáp ứng chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (viết tắt là QCVN 01:2021/BXD). Đánh giá sự phù hợp của Đồ án với đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Quy chuẩn. Phù hợp với đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 09/10/2015, khu đất lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh được quy hoạch là đất hỗn hợp. Phù hợp chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội xã hội của thành phố Bắc Ninh và của tỉnh Bắc Ninh. Chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân khoảng 19,3m2/người, phù hợp với QCVN 01:2021/BXD (từ 15-28m2/người).

Phòng QLDVHCC

Tìm kiếm

Đăng Tin

Tìm kiếmĐẶT MUA

Ký Gửi nhà đất
QC